Poradnia medycny sportowej

NFZ: refundowaneNFZ: refundowane

W ramach Poradni Medycyny Sportowej prowadzimy:

- konsultację oraz przyznawanie licencji na amatorskie uprawianie sportu

- badania okresowe sportowców

- suplementację diety sportowców

Wszystkie kluby które są pod opieką PORADNI SPORTOWEJ EKOVITY prosimy o przestrzeganie ustalonych terminów wizyt. Dbając o dobre warunki uprawiania sportu zwracamy uwagę na przestrzeganie zalecanych badań zgodnie z ustawą MINISTRA SPORTU podaną poniżej prosimy pamietać, iż badania te robione są w trosce o młodych i nie tylko sportowców, którzy uprawiąją amatorsko jak i zawodowo wszystkie dyscypliny sportowe.

Do poradni pacjenci przyjmowani są w ramach NFZ( do 21 roku życia) lub prywatnie.

 

W ramach NFZ pacjenci przyjmowani są na podstawie ważnego skierowania od lekarza pierwszego kontaktu lub pediatry. Każdy pacjent ma wyznaczony dzień oraz godzinę przyjęcia. Jeśli pacjent nie stawi się na wyznaczoną godzinę i dzień oraz nie poinformuję placówki o braku możliwości przybycia musi liczyć się z kolejnym ustaleniem terminu, najczęściej jest to pierwszy wolny termin z kolejki.Pacjenci do 18 roku życia proszeni są o przybywanie na wizytę z rodzicem lub opiekunem .

PORADNIA MEDYCYNY SPORTOWEJ

  Lek.med. Marek Pietruszewski

Lek. chorób wewnętrznych specj. medycyny sportowej 

 Pon. 16.00-19.00

Śr. 8.30-12.00

Piątek 16.00-19.00

  

 Konsultacja

 NFZ

tylko dla pacjentów do 18 roku zycia

 Dr n.med. Witold Radzioch

specj. medycyny sportowejchirurg ortopeda traumatolog

       

Pn. 14.00-17.00

Czwartek od 14 - 16.00-tylko odpłatnie 

                  

Konsultacja

                              

NFZ

tylko dla pacjentów do 18 roku zycia

Medycyna sportowa jako interdyscyplinarna dziedzina lekarska, zajmuje się leczeniem uszkodzeń i kontuzji powstałych u zawodników, obejmuje problemy opieki nad zdrowiem osób uprawiających sport, zagadnienia racjonalnych metod treningu i zapobiegania kontuzjom, a także kontroli nad ludźmi uprawiającymi sport. Przeprowadza wśród sportowców badanialekarskie kwalifikacyjne w celu ustalenia, czy badany może uprawiać daną dyscyplinę sportu i w jakim stopniu oraz badania kontrolne, umożliwiające wykrycie ewentualnych zmian zachodzących w organizmie w czasie uprawiania kreślonej dyscypliny sportu, a także kontrole stosowanych metod treningowych. Lekarz sportowy zajmuje się człowiekiem zdrowym i chorym aktywnym ruchowo we wszystkich okresach życia.

W związku z dużą ilością zapytań dotyczących badań sportowych przedstawiamy rozporządzenia dotyczące wymogów formalnych do wydania orzeczenia o zdolności do uprawiania sportu

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1)

z dnia 23 marca 2009 r.
w sprawie zakresu koniecznych badań lekarskich, częstotliwości ich przeprowadzania oraz trybu orzekania o zdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia

Na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Wstępne badania lekarskie przeprowadza się dzieciom i młodzieży do ukończenia 21. roku życia, ubiegającym się o orzeczenie lekarskie do uprawiania określonej dyscypliny sportu.
2. Okresowe badania lekarskie przeprowadza się dzieciom i młodzieży do ukończenia 21. roku życia, uprawiającym określoną dyscyplinę sportu oraz zawodnikom pomiędzy 21. a 23. rokiem życia.
3. Kontrolne badania lekarskie przeprowadza się dzieciom i młodzieży do ukończenia 21. roku życia, uprawiającym określoną dyscyplinę sportu, oraz zawodnikom pomiędzy 21. a 23. rokiem życia, którzy podczas uprawiania określonych dyscyplin sportu doznali urazów, w tym urazu głowy, zmian przeciążeniowych, utraty przytomności lub porażki przez nokaut.
4. Po przeprowadzeniu badań lekarskich, o których mowa w ust. 1-3, wydaje się orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu.

§ 2.

Wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie obejmują:

1) ogólne badanie lekarskie;
2) badania specjalistyczne i diagnostyczne w zakresie niezbędnym do wydania orzeczenia, o którym mowa w § 1 ust. 4.

§ 3.

Zakres koniecznych badań lekarskich oraz częstotliwość ich przeprowadzania, określa załącznik do rozporządzenia.

§ 4.

1. Badania, o których mowa w § 1 ust. 1-3, przeprowadza lekarz specjalista w dziedzinie medycyny sportowej, a w odniesieniu do niepełnosprawnych badania te może przeprowadzić lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej.
2. Skierowanie na badania, o których mowa w § 1 ust. 1, wydaje lekarz podstawowej opieki zdrowotnej.
3. W przypadku braku lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej, badania, o których mowa w § 1 ust. 1-3, przeprowadza lekarz posiadający certyfikat nadany przez Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej.
4. Orzeczenia lekarskie o zdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu i orzeczenia o niezdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu wydaje lekarz, który przeprowadził badania, o których mowa w § 1 ust. 1-3.

§ 5.

1. W przypadku wydania przez lekarza, o którym mowa w § 4, orzeczenia o niezdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu, ponowne badania, o których mowa w § 1 ust. 1-3, w celu wydania ostatecznego orzeczenia, przeprowadza, na wniosek przedstawiciela ustawowego dziecka albo osoby ubiegającej się o wydanie orzeczenia, lekarz specjalista w dziedzinie medycyny sportowej w Centralnym Ośrodku Medycyny Sportowej w Warszawie, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się orzeczenie lekarskie o niezdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu oraz kopię dokumentacji medycznej dotyczącej przeprowadzonych badań.

§ 6.

Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu koniecznych badań lekarskich oraz częstotliwości ich przeprowadzania w stosunku do dzieci i młodzieży do ukończenia 21. roku życia, ubiegających się o przyznanie licencji albo posiadających licencję na amatorskie uprawianie określonej dyscypliny sportu (Dz. U. Nr 282, poz. 2815).

§ 7.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dniu od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA

w porozumieniu:

ZAKRES KONIECZNYCH BADAŃ LEKARSKICH ORAZ CZĘSTOTLIWOŚĆ ICH PRZEPROWADZANIA W STOSUNKU DO DZIECI I MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 21 ROKU ŻYCIA ORAZ ZAWODNIKÓW POMIĘDZY 21. A 23. ROKIEM ŻYCIA

1. Badania ogólne, specjalistyczne i diagnostyczne obejmują:

1) pomiary antropometryczne;
2) ogólne badanie lekarskie;
3) badanie ortopedyczne;
4) test wysiłkowy;
5) przegląd stomatologiczny;
6) badanie elektrokardiograficzne;
7) badanie ogólne moczu z oceną mikroskopową osadu, odczyn opadania krwinek czerwonych, morfologię krwi obwodowej z wzorem odsetkowym;
8) konsultację laryngologiczną;
9) konsultację okulistyczną;
10) konsultację neurologiczną;
11) badanie elektroencefalograficzne;
12) oznaczenie stężenia glukozy w surowicy krwi;
13) badanie radiologiczne odcinka szyjnego kręgosłupa;
14) badanie radiologiczne odcinka lędźwiowego kręgosłupa;
15) badanie spirometryczne.

2. Lekarz przeprowadzający badanie może zlecić dodatkowo wykonanie innych badań lub konsultacji, których potrzeba wykonania wynika z oceny stanu zdrowia,
w tym badania serologicznego w celu wykluczenia zakażenia wirusami zapalenia wątroby typu B i C oraz nabytego niedoboru odporności, przez oznaczenie obecności antygenu HBs, przeciwciał HCV i przeciwciał HIV.
3. Badania wstępne dzieci i młodzieży do ukończenia 21. roku życia ubiegających się o wydanie orzeczenia do uprawiania określonej dyscypliny sportu obejmują badania wymienione w ust. 1 pkt 1-9.
4. Badania okresowe obejmują badania przeprowadzane:

1) co 6 miesięcy - w przypadku badań, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3;
2) co roku - w przypadku badań, o których mowa w ust. 1 pkt 4-7;
3) co dwa lata - w przypadku badań, o których mowa w ust. 1 pkt 8 i 9.

5. Badania, o których mowa w ust. 1 pkt 10 i 11, przeprowadza się przed dopuszczeniem do udziału w treningach i zajęciach specjalistycznych u dzieci, młodzieży do 21. roku życia uprawiających boks, kick - boxing, dalekowschodnie sporty i sztuki walki, płetwonurkowanie oraz u zawodników tych dyscyplin pomiędzy 21. a 23. rokiem życia, co dwa lata.
6. Badanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 12, przeprowadza się przed dopuszczeniem do udziału w treningach i zajęciach specjalistycznych u dzieci, młodzieży do 21. roku życia uprawiających płetwonurkowanie, sporty motorowe oraz u zawodników tych dyscyplin pomiędzy 21. a 23. rokiem życia, co roku.
7. Badanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 13, przeprowadza się przed dopuszczeniem do udziału w treningach i zajęciach specjalistycznych u dzieci, młodzieży do 21. roku życia uprawiających judo i zapasy oraz u zawodników
tych dyscyplin pomiędzy 21. a 23. rokiem życia, co dwa lata.
8. Badanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 14, przeprowadza się przed dopuszczeniem do udziału w treningach i zajęciach specjalistycznych u dzieci, młodzieży do 21. roku życia uprawiających podnoszenie ciężarów oraz u zawodników tych dyscyplin pomiędzy 21. a 23. rokiem życia, co dwa lata.
9. Badanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, przeprowadza się przed dopuszczeniem do udziału w treningach i zajęciach specjalistycznych u dzieci, młodzieży do 21. roku życia uprawiających płetwonurkowanie oraz u zawodników tych dyscyplin pomiędzy 21. a 23. rokiem życia, co roku.

w porozumieniu:

MINISTER SPORTU I TURYSTYKI

 


Ekovita Sp. z o. o. 2012       wykonanie: Lifestyle Media