UWAGA! Ten serwis używa cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Treść regulaminu

PROGRAMY FINANSOWANE W RAMACH ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ:

 

 

Tytuł projektu: Aktywni w pracy - udostępnienie usług diagnostycznych, profilaktycznych i rehabilitacyjnych w celu ułatwienia pozostania w zatrudnieniu i powrotu na rynek pracy osobom z zapalnymi chorobami układu kostno- stawowego i mięśniowego.

 

Nazwa beneficjenta: Ekovita spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Źródło finansowania: Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, z Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś Priorytetowa: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy

Działanie: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy

Poddziałanie: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej

 

Okres realizacji: od 02-01-2020r. do 30-04-2022r.

 

Krótki opis projektu: Celem projektu jest zwiększenie dostępności wysokich jakościowo usług zdrowotnych (w formie działań profilaktycznych, diagnostycznych i rehabilitacyjnych), zapewniających sprawność aktywnym zawodowo osobom narażonym na zapalne choroby układu kostno-stawowego i mięśniowego oraz powrót do pracy osobom, które ze względu na zapalne choroby układu kostno-stawowego i mięśniowego nie mogą kontynuować zatrudnienia. Planowane działania obejmą swym zakresem 420 os. z woj. śląskiego będących uczestnikami Programu w latach 2019-2022, w wieku od 50 do 59 roku życia w przypadku kobiet oraz od 50 do 64 roku życia w przypadku mężczyzn. Efekty schorzeń wyselekcjonowanej grupy docelowej przyczyniają się bezpośrednio do wycofywania się pacjentów z życia zawodowego. Projekt zamierza zminimalizować te negatywne skutki, likwidując problemy funkcjonalne uczestników za pomocą odpowiednich działań. W ramach projektu 420 pacjentów uzyska dostęp do konsultacji lekarskich prowadzonych przez specjalistów rehabilitacji medycznej, specjalistów reumatologii, konsultacji fizjoterapeutycznych oraz, w razie wskazań, konsultacji psychologicznych. Ponadto, uczestnicy wezmą udział w szkoleniach z zakresu dietetyki, psychoedukacji oraz ergonomii życia codziennego. Dla każdego uczestnika projektu zostanie opracowany Indywidualny plan rehabilitacyjny obejmujący dobrane przez lekarza rehabilitacji medycznej wg indywidualnych wskazań pacjenta procedury zawarte w tabeli RPZ o łącznej sumie punktów 845pkt. (+/-3pkt.) na cały cykl rehabilitacyjny trwający min. 15 dni.

 

 

Zakładane efekty, główne korzyści: Cel główny projektu to przywrócenie możliwie maksymalnej sprawności fizycznej oraz zdolności do aktywności zawodowej 420 osobom aktywnym zawodowo lub deklarującym gotowość do podjęcia zatrudnienia, za pomocą działań prewencyjnych i rehabilitacyjnych ukierunkowanych na zniwelowanie występowania zapalnych chorób układu kostno-stawowego i mięśniowego.

 

Wartość projektu: 819 129,00 PLN

Finansowanie:

 • 696 259,65 zł płatność ze środków europejskich
 • 24 573,87 zł dotacja celowa z budżetu krajowego
 • 98 295,48 zł wkład własny

 

Zakres pomocy → na jakiego rodzaju działania/wsparcie może liczyć uczestnik projektu?

Udział w Projekcie rozpoczyna się od wizyty lekarskiej, realizowanej przez lekarza specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej oraz specjalisty reumatologa. Podczas wizyty lekarz wykona wywiad oraz analizę dokumentacji medycznej Pacjenta. W przypadku stwierdzenia braku przeciwwskazań do udziału w Programie oraz podpisaniu przez Pacjenta niezbędnych oświadczeń oraz zgód, zostanie opracowany Indywidualny Plan Rehabilitacyjny (IPR) Pacjenta. W niektórych przypadkach konieczne może się okazać skierowanie na konsultację chirurgiczną/neurochirurgiczną/ortopedyczną Pacjent dostanie wtedy odpowiednie skierowanie oraz wykaz placówek, w których może uzyskać świadczenie.

 

Kolejnym etapem Programu jest porada fizjoterapeutyczna, podczas której fizjoterapeuta przeprowadzi wywiad z Pacjentem, dokonana oceny stanu zdrowia, jakości życia i aktywności fizycznej oraz pomiar masy ciała wraz z obliczeniem wskaźnika BMI. Pacjent zdobędzie również wiedzę w zakresie profilaktyki wtórnej zdiagnozowanej u siebie jednostki chorobowej oraz otrzyma zalecenia dotyczące dalszego postępowania. Fizjoterapeuta we współpracy z Pacjentem zrealizuje IPR obejmujący dobrane przez lekarza rehabilitacji medycznej zabiegi. Cały cykl rehabilitacyjny trwa min. 15 dni.

 

Aby ocenić skuteczność fizjoterapii/rehabilitacji Pacjent po 2 miesiącach od ukończenia działań edukacyjnych oraz IPR zostanie skierowany na wizytę kontrolną do lekarza specjalisty w dziedzinie rehabilitacji medycznej.

 

Każdy uczestnik zobowiązany jest do udziału w cyklu wykładów, które obejmują:

 • edukację zdrowotną – m.in. rola aktywności fizycznej oraz ergonomii pracy w profilaktyce wtórnej chorób zapalnych układu ruchu, zalecane formy aktywności fizycznej, zapobieganie wypadkom i zranieniom, istotność prowadzenia zdrowego stylu życia obejmującego ograniczenie lub rezygnację z używek, dostępność w regionie grup wsparcia i stowarzyszeń pacjentów, wskazania do leczenia operacyjnego w wybranych przypadkach klinicznych.;
 • edukację żywieniową – m.in. rola diety oraz suplementacji diety w profilaktyce wtórnej chorób zapalnych układu ruchu ;
 • psychoedukację – m.in. relaksacja, sposoby radzenia sobie ze stresem.

 

Każdy wykład zostanie podzielony na spotkania 45-minutowe w grupach max. 20-osobowych. Wiedza uczestników zostanie sprawdzona za pomocą pre-testu na pierwszym wykładzie oraz post-testu po ostatnim wykładzie.

 

Wszystkie świadczenia oferowane w projekcie są bezpłatne!

 

Dla kogo jest projekt → kto MOŻE się zgłosić

Do Projektu mogą się zgłosić osoby spełniające poniższe kryteria (Regulamin):

 • są mieszkańcem województwa Śląskiego;
 • są w wieku: 50-59 lat (kobiety), 50-64 lata (mężczyźni);
 • są aktywne zawodowo lub deklarują gotowość do podjęcia zatrudnienia;
 • mają rozpoznaną chorobę zapalną układu kostno-stawowego lub mięśniowego w wywiadzie, >tj. ICD-10: M02, M05-M09, M13, M45, M70 lub M75.

 

Kto NIE MOŻE brać udziału w projekcie:

 • osoba, która korzystała ze świadczeń rehabilitacji leczniczej finansowanych przez NFZ, ZUS, KRUS lub PFRON z powodu ww. jednostek chorobowych w okresie 6 m-cy przed zgłoszeniem się do Programu;
 • osoba, u której stwierdzono przeciwwskazania zdrowotne do skorzystania ze świadczeń rehabilitacyjnych w trybie ambulatoryjnym (stwierdzone przez lekarzy specjalistów w dziedzinie reumatologii oraz rehabilitacji medycznej udzielających świadczeń w Programie);
 • osoba z orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy.

 

Kiedy → (od kiedy do kiedy) można się zgłaszać i na jakiego rodzaju pomoc

Rekrutacja trwać będzie przez cały okres trwania realizacji Projektu od 02-01-2020r. do 30-04-2022r., w placówce Centrum Rehabilitacji Ekovita, ul. Klasztorna 23, 42-200 Częstochowa. Prowadzona będzie w sposób ciągły do wyczerpania miejsc (o kolejności rozpatrywania zgłoszeń decyduje kolejność wpływu i kompletność dokumentacji; po wyczerpaniu limitu miejsc zostanie stworzona lista rezerwowa).

Planowana liczba uczestników projektu: 420 osób (240 kobiety i 180 mężczyzn)

UWAGA: Przewidziano pierwszeństwo udziału dla osób aktywnych zawodowo oraz osób z orzeczeniem o niepełnosprawności. Placówka oferuje również wsparcie dla uczestników o specjalnych potrzebach.

 

W jaki sposób można się zgłosić i gdzie

Zgłoszenie osobiste w placówce Centrum Rehabilitacji Ekovita, ul. Klasztorna 23, 42-200 Częstochowa poprzez:

 • Podanie podstawowych danych osobowych uczestnika/uczestniczki Programu (płeć, status na rynku pracy, wiek, wykształcenie);
 • Złożenie kompletu podpisanych dokumentów określonych w Regulaminie i ich pozytywna weryfikacja.

 

UWAGA!

Osoba zakwalifikowana do uczestnictwa w projekcie musi wypełnić wszystkie wymagane dokumenty przygotowane przez zespół projektowy. Odmowa uczestnictwa w jakimkolwiek elemencie wsparcia w ramach projektu będzie równoznaczna z brakiem możliwości przyjęcia pacjenta do programu. Jeśli osoba w trakcie trwania projektu zrezygnuje z któregokolwiek elementu programu bez podania przyczyny lub pisemnego usprawiedliwienia przyczyn rezygnacji pacjent będzie zobowiązany do pokrycia pełnej kwoty przeznaczonej na wsparcie dla uczestnika projektu.

 

Dane kontaktowe do osoby, która udzieli informacji i wskazówek

Pani Katarzyna Sadowska (opiekun projektu)

Więcej informacji na temat rekrutacji oraz Regulamin uczestnictwa dostępny jest w placówce realizatora projektu oraz na jego stronie internetowej:

www.ekovita.net/programy

 

 

Realizator: Centrum Rehabilitacji Ekovita

ul. Klasztorna 23, 42-200 Częstochowa

tel. do biura projektu: 512985995

tel. do rejestracji: 034 03655089 wew.20 lub 32

Biuro projektu czynne : pn- pt 08.00-19.00

 

Zapoznaj się z dokumentami:

 

Zapoznaj się z dokumentami:

Ulotka strona 1Pobierz

Ulotka strona 2 Pobierz

PlakatPobierz

 

Dokumenty do pobrania:

 

Tytuł projektu: Rehabilitacja skutecznym sposobem na walkę z przewlekłymi chorobami układu kostno-stawowego i mięśniowego oraz utrzymanie aktywności zawodowej.

 

Nazwa beneficjenta: Ekovita Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Źródło finansowania: Projekt został współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, z Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś Priorytetowa: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy

Działanie: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy

Poddziałanie: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej

 

Okres realizacji: od 02-01-2020r. do 30-04-2022r.

 

Krótki opis projektu: Projekt jest dedykowany mieszkańcom województwa śląskiego, z rozpoznaną przewlekłą chorobą układu kostno-stawowego lub mięśniowego, w wieku od 50 do 59 roku życia w przypadku kobiet oraz od 50 do 64 roku życia w przypadku mężczyzn, aktywnym zawodowo lub deklarującym gotowość do podjęcia zatrudnienia, będącym uczestnikami Programu w latach 2019-2022. Planowane działania obejmą swym zakresem 420 osób (240 kobiet i 180 mężczyzn), które poprawią jakość swojego życia, usprawnią swoje codzienne funkcjonowanie, unikając tym samym wyłączenia z życia zawodowego. W przypadku wyselekcjonowanej grupy docelowej, efekty schorzeń przyczyniają się bezpośrednio do wycofywania się pacjentów z życia zawodowego. Projekt zamierza zminimalizować te negatywne skutki, likwidując problemy funkcjonalne uczestników za pomocą odpowiednich działań. W ramach projektu 420 pacjentów uzyska dostęp do konsultacji lekarskich prowadzonych przez specjalistów rehabilitacji medycznej, konsultacji fizjoterapeutycznych oraz, w razie wskazań, konsultacji psychologicznych. Ponadto, uczestnicy wezmą udział w szkoleniach z zakresu dietetyki, psychoedukacji oraz ergonomii życia codziennego. Dla każdego uczestnika projektu zostanie opracowany Indywidualny plan rehabilitacyjny obejmujący dobrane przez lekarza rehabilitacji medycznej wg indywidualnych wskazań pacjenta procedury zawarte w tabeli RPZ o łącznej sumie punktów 815pkt. (+/-3pkt.) na cały cykl rehabilitacyjny trwający min. 15 dni.

Zakładane efekty, główne korzyści: Cel główny projektu to przywrócenie możliwie maksymalnej sprawności fizycznej oraz zdolności do aktywności zawodowej 420 osobom aktywnym zawodowo lub deklarującym gotowość do podjęcia zatrudnienia, za pomocą działań prewencyjnych i rehabilitacyjnych ukierunkowanych na zniwelowanie występowania przewlekłych chorób układu kostno-stawowego i mięśniowego.

 

Wartość projektu: 745 461,00 PLN

Finansowanie:

 • 633 641,85 zł płatność ze środków europejskich
 • 22 363,83 zł dotacja celowa z budżetu krajowego
 • 89 455,32 zł wkład własny

 

Zakres pomocy → na jakiego rodzaju działania/wsparcie może liczyć uczestnik projektu?

Udział w Projekcie rozpoczyna się od wizyty lekarskiej, realizowanej przez lekarza specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej. Podczas wizyty lekarz wykona wywiad oraz analizę dokumentacji medycznej Pacjenta. W przypadku stwierdzenia braku przeciwwskazań do udziału w Programie oraz podpisaniu przez Pacjenta niezbędnych oświadczeń oraz zgód, zostanie opracowany Indywidualny Plan Rehabilitacyjny (IPR) Pacjenta. W niektórych przypadkach konieczne może się okazać skierowanie na konsultację chirurgiczną/neurochirurgiczną/ortopedyczną Pacjent dostanie wtedy odpowiednie skierowanie oraz wykaz placówek, w których może uzyskać świadczenie.

 

Kolejnym etapem Programu jest porada fizjoterapeutyczna, podczas której fizjoterapeuta przeprowadzi wywiad z Pacjentem, dokonana oceny stanu zdrowia, jakości życia i aktywności fizycznej oraz pomiar masy ciała wraz z obliczeniem wskaźnika BMI. Pacjent zdobędzie również wiedzę w zakresie profilaktyki wtórnej zdiagnozowanej u siebie jednostki chorobowej oraz otrzyma zalecenia dotyczące dalszego postępowania. Fizjoterapeuta we współpracy z Pacjentem zrealizuje IPR obejmujący dobrane przez lekarza rehabilitacji medycznej zabiegi. Cały cykl rehabilitacyjny trwa min. 15 dni.

 

Aby ocenić skuteczność fizjoterapii/rehabilitacji Pacjent po 2 miesiącach od ukończenia działań edukacyjnych oraz IPR zostanie skierowany na wizytę kontrolną do lekarza specjalisty w dziedzinie rehabilitacji medycznej.

 

Każdy uczestnik zobowiązany jest do udziału w cyklu wykładów, które obejmują:

 • edukację zdrowotną – m.in. rola aktywności fizycznej oraz ergonomii pracy w profilaktyce wtórnej chorób przewlekłych układu ruchu, zalecane formy aktywności fizycznej, zapobieganie wypadkom i zranieniom, istotność prowadzenia zdrowego stylu życia obejmującego ograniczenie lub rezygnację z używek, dostępność w regionie grup wsparcia i stowarzyszeń pacjentów, wskazania do leczenia operacyjnego w wybranych przypadkach klinicznych.;
 • edukację żywieniową – m.in. rola diety oraz suplementacji diety w profilaktyce wtórnej chorób przewlekłych układu ruchu;
 • psychoedukację – m.in. relaksacja, sposoby radzenia sobie ze stresem.

Każdy wykład zostanie podzielony na 3 spotkania 45-minutowe w grupach max. 20-osobowych. Wiedza uczestników zostanie sprawdzona za pomocą pre-testu na pierwszym wykładzie oraz post-testu po trzecim wykładzie.

Wszystkie świadczenia oferowane w projekcie są bezpłatne!

Dla kogo jest projekt → kto się może zgłosić

Do Projektu mogą się zgłosić osoby spełniające poniższe kryteria (Regulamin):

 • są mieszkańcem województwa Śląskiego;
 • są w wieku: 50-59 lat (kobiety), 50-64 lata (mężczyźni);
 • są aktywne zawodowo lub deklarują gotowość do podjęcia zatrudnienia;
 • mają rozpoznaną chorobę przewlekłą układu kostno-stawowego lub mięśniowego w wywiadzie,tj. ICD-10: M15-M19, M47, M50, M51, M54

 

Kto NIE może brać udziału w projekcie:

 • osoba, która korzystała ze świadczeń rehabilitacji leczniczej finansowanych przez NFZ, ZUS, KRUS lub PFRON z powodu ww. jednostek chorobowych w okresie 6 m-cy przed zgłoszeniem się do Programu;
 • osoba, u której stwierdzono przeciwwskazania zdrowotne do skorzystania ze świadczeń rehabilitacyjnych w trybie ambulatoryjnym (stwierdzone przez lekarzy specjalistów w dziedzinie reumatologii oraz rehabilitacji medycznej udzielających świadczeń w Programie);
 • osoba z orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy.

 

Kiedy → (od kiedy do kiedy) można się zgłaszać i na jakiego rodzaju pomoc

Rekrutacja trwać będzie przez cały okres trwania realizacji Projektu od 02-01-2020r. do 30-04-2022r., w placówce Centrum Rehabilitacji Ekovita, ul. Klasztorna 23, 42-200 Częstochowa. Prowadzona będzie w sposób ciągły do wyczerpania miejsc (o kolejności rozpatrywania zgłoszeń decyduje kolejność wpływu i kompletność dokumentacji; po wyczerpaniu limitu miejsc zostanie stworzona lista rezerwowa).

Planowana liczba uczestników projektu: 420 osób (240 kobiety i 180 mężczyzn)

UWAGA: Przewidziano pierwszeństwo udziału dla osób aktywnych zawodowo oraz osób z orzeczeniem o niepełnosprawności.

 

W jaki sposób można się zgłosić i gdzie

Zgłoszenie osobiste w placówce Centrum Rehabilitacji Ekovita, ul. Klasztorna 23, 42-200 Częstochowa poprzez:

 • Podanie podstawowych danych osobowych uczestnika/uczestniczki Programu (płeć, status na rynku pracy, wiek, wykształcenie);
 • Złożenie kompletu podpisanych dokumentów określonych w Regulaminie i ich pozytywna weryfikacja;

 

UWAGA!

Osoba zakwalifikowana do uczestnictwa w projekcie musi wypełnić wszystkie wymagane dokumenty przygotowane przez zespół projektowy. Odmowa uczestnictwa w jakimkolwiek elemencie wsparcia w ramach projektu będzie równoznaczna z brakiem możliwości przyjęcia pacjenta do programu. Jeśli osoba w trakcie trwania projektu zrezygnuje z któregokolwiek elementu programu bez podania przyczyny lub pisemnego usprawiedliwienia przyczyn rezygnacji pacjent będzie zobowiązany do pokrycia pełnej kwoty przeznaczonej na wsparcie dla uczestnika projektu.

 

Dane kontaktowe do osoby, która udzieli informacji i wskazówek

Pani Katarzyna Sadowska ( opiekun projektu)

Więcej informacji na temat rekrutacji oraz Regulamin uczestnictwa dostępny jest w placówce realizatora projektu oraz na jego stronie internetowej:

www.ekovita.net/programy

 

Realizator: Centrum Rehabilitacji Ekovita

ul. Klasztorna 23, 42-200 Częstochowa

tel. do biura projektu: 512985995

tel. do rejestracji: 034 03655089 wew.20 lub 32

Biuro projektu czynne : pn- pt 08.00-19.00

 

Zapoznaj się z dokumentami:

Ulotka strona 1Pobierz

Ulotka strona 2 Pobierz

PlakatPobierz

 

Dokumenty do pobrania:

 

EKOVITA SP. Z O.O. ul. Klasztorna 23, Częstochowa realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Udostępnienie usług rehabilitacyjnych zapobiegających wykluczeniu społecznemu celem zdeinstytucjonalizowania usług medycznych" Celem projektu jest zapobiegnięcie wykluczeniu osób potrzebujących wsparcia za pomocą działań rehabilitacyjnych ukierunkowanych na zniwelowanie skutków stwardnienia rozsianego i udarów niedokrwiennych mózgu. Dofinansowanie projektu z UE: 818 058,69

DOKUMENTY DO POBRANIA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

 

 

EKOVITA SP. Z O.O. UL. KLASZTORNA 23, CZĘSTOCHOWA REALIZUJE PROJEKT W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PN. „AKADEMIA MŁODEGO KRĘGOSŁUPA"
CEL PROGRAMU: ZWIĘKSZENIE WYKRYWALNOŚCI WAD POSTAWY CIAŁA I DEFORMACJI KRĘGOSŁUPA U DZIECI W WIEKU 7-15 LAT W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM PROGRAM SKIEROWANY JEST DO UCZNIÓW KLAS I-VIII
WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU: PISEMNA ZGODA OPIEKUNÓW/RODZICÓW DZIECKA ( UMOWA PROJEKTOWA ORAZ OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU)
ETAPY PROGRAMU:
I. BADANIE PRZESIEWOWE PROWADZONE PRZEZ PRZESZKOLONE PIELĘGNIARKI SZKOLNE
II. DIAGNOSTYKA W PRZYPADKU PODEJRZENIA WADY POSTAWY LUB DEFORMACJI
- KONSULTACJA LEKARSKA
- WYKONANIE RTG
- KONSULTACJA LEKARSKA PODSUMOWUJĄCA
III. DZIAŁANIA EDUKACYJNE I SZKOLENIOWE DLA DZIECI, RODZICÓW/OPIEKUNÓW I NAUCZYCIELI POD KĄTEM ZACHOWAŃ ERGONOMICZNYCH
WSZYSTKIE ETAPY PROGRAMU SA BEZPŁATNE
Dofinansowanie projektu z UE: 360218,65 PLN

DOKUMENTY DO POBRANIA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

 

PROGRAMY INNE:

Zapraszamy wszystkich mieszkańców miasta Częstochowy którzy ukończyli 65lat oraz posiadają orzeczenie o stopniu  niepełnosprawności 05R do korzystania z bezpłatnego programu.

Do programu można zapisac się od dnia 20/05/2019 rok osobiście w siedzibie placówki lub telefonicznie pod nr telefonu: 034 365 50 89 wew.19 i 20 lub +48 609808099

Zapraszamy wszystkich mieszkańców miasta Częstochowy którzy ukończyli 65lat oraz posiadają orzeczenie o stopniu  niepełnosprawności 05R do korzystania z bezpłatnego programu.