UWAGA! Ten serwis używa cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Treść regulaminu

Centrum Ekovita zapewnia kompleksową rehabilitację zawodnikom z klubów sportowych, indywidualnym sportowcom zawodowym oraz sportowcom amatorom.

 W ramach medycyny sportowej oferujemy:

  • wstępną kwalifikację do uprawiania sportu
  • badania okresowe sportowców
  • suplementacje diety sportowców
  • diagnostykę czynnościową aparatu ruchu
  • zabiegi fizjoterapeutyczne wspomagające trening sportowy
  • zabiegi po wysiłku fizycznym przyspieszające rekonwalescencję
  • kompleksową rehabilitację (aparatu ruchu po urazach)
  • trening siłowy
  • trening funkcjonalny
  • konsultacje lekarskie

Do poradni pacjenci przyjmowani są w ramach NFZ( do 21 roku życia) między 21-23 rokiem życia posiadający licencję lub prywatnie.

 

 

W ramach NFZ pacjenci przyjmowani są na podstawie ważnego skierowania od lekarza pierwszego kontaktu lub pediatry. Każdy pacjent ma wyznaczony dzień oraz godzinę przyjęcia. Jeśli pacjent nie stawi się na wyznaczoną godzinę i dzień oraz nie poinformuję placówki o braku możliwości przybycia musi liczyć się z kolejnym ustaleniem terminu, najczęściej jest to pierwszy wolny termin z kolejki. Pacjenci do 18 roku życia proszeni są o przybywanie na wizytę z rodzicem lub opiekunem .

Medycyna sportowa jako interdyscyplinarna dziedzina lekarska, zajmuje się leczeniem uszkodzeń i kontuzji powstałych u zawodników, obejmuje problemy opieki nad zdrowiem osób uprawiających sport, zagadnienia racjonalnych metod treningu i zapobiegania kontuzjom, a także kontroli nad ludźmi uprawiającymi sport. Przeprowadza wśród sportowców badanialekarskie kwalifikacyjne w celu ustalenia, czy badany może uprawiać daną dyscyplinę sportu i w jakim stopniu oraz badania kontrolne, umożliwiające wykrycie ewentualnych zmian zachodzących w organizmie w czasie uprawiania kreślonej dyscypliny sportu, a także kontrole stosowanych metod treningowych. Lekarz sportowy zajmuje się człowiekiem zdrowym i chorym aktywnym ruchowo we wszystkich okresach życia.

W związku z dużą ilością zapytań dotyczących badań sportowych przedstawiamy rozporządzenia dotyczące wymogów formalnych do wydania orzeczenia o zdolności do uprawiania sportu

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporzadzenie w sprawie kwalifikacji do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbednych do uzyskania tych orzeczeń.

 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000395/O/D20190395.pdf

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000396/O/D20190396.pdf

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000397/O/D20190397.pdf

najwazniejsze zmiany:

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 lutego 2019 r. Poz. 397 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środ-ków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: § 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 357 i 2164, z 2017 r. poz. 1244, 1766 i 2423 oraz z 2018 r. poz. 657) w załączniku nr 1 w lp. 60 w kolumnie 4 w części „Organizacja udzielania świadczeń” wprowadza się następują-ce zmiany:

1) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Badania ogólne, specjalistyczne i diagnostyczne obejmują:

1) badania antropometryczne;

2) badania laboratoryjne: a) badanie ogólne moczu, b) morfologię krwi obwodowej z wzorem odsetkowym, c) oznaczenie stężenia glukozy w surowicy krwi;

3) inne badania diagnostyczne: a) badanie elektrokardiograficzne 12-odprowadzeniowe z opisem, b) badanie spirometryczne;

4) badania lekarskie: a) ogólne badanie lekarskie wraz z oceną stanu uzębienia i oceną ostrości wzroku przy pomocy tablic Snellena, b) badanie ortopedyczne, c) konsultację neurologiczną.”;

2) uchyla się ust. 3 i 4;

3) ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie: „6. Wstępne badania lekarskie dzieci i młodzieży do ukończenia 21. roku życia, ubiegających się o wydanie orzeczenia lekarskiego dopuszczającego do uprawniania danego sportu obejmują:

1) pomiary antropometryczne;

2) ogólne badanie lekarskie wraz z oceną stanu uzębienia i oceną ostrości wzroku przy pomocy tablic Snellena;

3) badanie ortopedyczne;

4) badanie elektrokardiograficzne 12-odprowadzeniowe z opisem;

5) badanie ogólne moczu;

6) morfologię krwi obwodowej z wzorem odsetkowym;

7) konsultację neurologiczną – w przypadku osób, które zamierzają uprawiać sporty walki;

8) oznaczenie stężenia glukozy w surowicy krwi;

9) badanie spirometryczne – w przypadku osób, które zamierzają uprawiać płetwonurkowanie.

7. Okresowe badania lekarskie dzieci i młodzieży do 21. roku życia oraz zawodników pomiędzy 21. a 23. ro-kiem życia przeprowadza się:

1) co roku: a) pomiary antropometryczne, b) ogólne badanie lekarskie wraz z oceną stanu uzębienia i oceną ostrości wzroku przy pomocy tablic Snellena, c) badanie ortopedyczne, d) badanie elektrokardiograficzne 12-odprowadzeniowe z opisem, e) badanie ogólne moczu, f) morfologię krwi obwodowej z wzorem odsetkowym, g) oznaczenie stężenia glukozy w surowicy krwi;

2) co dwa lata: a) konsultację neurologiczną – w przypadku osób, które zamierzają uprawiać sporty walki, b) badanie spirometryczne – w przypadku osób, które zamierzają uprawiać płetwonurkowanie;

3) dodatkowo co 6 miesięcy – w przypadku badań, o których mowa w pkt 1 lit. a–c, u zawodników do ukończenia 16. roku życia, jeśli wymaga tego ich stan zdrowia lub specyfika współzawodnictwa sportowego. Okresowe badania lekarskie przeprowadza się przed upływem terminu ważności orzeczenia lekarskiego o zdolności do uprawiania danego sportu.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Zdrowia: wz. J. Szczurek-Żelazko

 

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1172/1

Warszawa, dnia 3 sierpnia 2016 r.
Poz. 1172
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 22 lipca 2016 r.

w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia
oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń
Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176) zarządza się, co
następuje:


§ 1. 1. Zawodnik uczestniczący we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy,
zwany dalej „zawodnikiem”, podlega ogólnym badaniom lekarskim oraz badaniom specjalistycznym i diagnostycznym
w zakresie niezbędnym do wydania orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo
we współzawodnictwie sportowym, zwanego dalej „orzeczeniem”, w szczególności uczestnictwo w treningach lub zawodach
sportowych.
2. W przypadku zawodników uprawiających sporty lotnicze za równoznaczne z orzeczeniem uznaje się orzeczenie
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania funkcji członka personelu lotniczego wydawane po przeprowadzeniu
badań lotniczo-lekarskich określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 112 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca
2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 605 i 904).
3. W przypadku zawodników uprawiających sporty lotnicze, będących żołnierzami zawodowymi – członkami personelu
latającego, za równoznaczne z orzeczeniem uznaje się orzeczenie wydawane po przeprowadzeniu badań lekarskich
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej
żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1414, z późn. zm.2)).


§ 2. 1. Orzeczenie wydaje lekarz specjalista w dziedzinie medycyny sportowej, a w odniesieniu do zawodników niepełnosprawnych
orzeczenie może wydać także lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej.
2. W odniesieniu do dzieci i młodzieży do ukończenia 21. roku życia oraz zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem
życia orzeczenie może wydać lekarz posiadający certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji
w dziedzinie medycyny sportowej.


§ 3. Badania specjalistyczne i diagnostyczne, o których mowa w § 1 ust. 1, obejmują:
1) pomiary antropometryczne;
2) badania elektrokardiograficzne 12-odprowadzeniowe z opisem;
3) badanie ogólne moczu z oceną osadu;
4) badanie odczynu opadania krwinek czerwonych;
5) badanie morfologii krwi obwodowej wraz ze wzorem odsetkowym;
6) oznaczenie stężenia glukozy w surowicy krwi;
7) ogólne badanie lekarskie wraz z oceną stanu zdrowia jamy ustnej;
8) badanie ortopedyczne;
9) konsultację laryngologiczną;
10) konsultację okulistyczną;
11) badanie ostrości wzroku za pomocą tablic Snellena;
12) konsultację neurologiczną;
13) badanie elektroencefalograficzne;
14) badanie spirometryczne;
15) badanie serologiczne w celu wykluczenia zakażenia wirusami zapalenia wątroby typu B i C oraz nabytego niedoboru
odporności przez oznaczenie obecności antygenu HBs, przeciwciał HCV i przeciwciał HIV.


§ 4. 1. Orzeczenie wydaje się na podstawie badań: wstępnego, okresowego lub kontrolnego.


2. Badanie wstępne, przeprowadzane u osób ubiegających się po raz pierwszy o wydanie orzeczenia, obejmuje badania,
o których mowa w § 3 pkt 1–11, oraz dodatkowo badania, o których mowa w § 3:
1) pkt 12 i 13 – u osób, które chcą uprawiać sporty walki;
2) pkt 14 – u osób, które chcą uprawiać płetwonurkowanie;
3) pkt 15 – u osób, które chcą uprawiać zapasy, judo, taekwondo i boks.
3. Badanie okresowe przeprowadza się:
1) co 6 miesięcy – w przypadku badań, o których mowa w § 3 pkt 1, 7 i 8;
2) co roku – w przypadku badań, o których mowa w § 3 pkt 2–6, oraz dodatkowo badania, o których mowa w § 3
pkt 15 – u zawodników uprawiających zapasy, judo, taekwondo i boks;
3) co 2 lata – w przypadku badań, o których mowa w § 3 pkt 9–11, oraz dodatkowo badania, o których mowa w § 3:
a) pkt 12 i 13 – u zawodników uprawiających sporty walki,
b) pkt 14 – u zawodników uprawiających płetwonurkowanie.
4. Badanie okresowe przeprowadza się przed upływem terminu ważności orzeczenia.
5. Badanie kontrolne obejmujące ogólne badanie lekarskie oraz badania specjalistyczne i diagnostyczne, uwarunkowane
stanem zdrowia, wykonuje się u zawodników, którzy podczas uprawiania sportu doznali urazów, w tym urazów
głowy, zmian przeciążeniowych, utraty przytomności lub porażki przez nokaut.


§ 5. Lekarz, o którym mowa w § 2, może zlecić dodatkowo wykonanie innych niż określone w § 3 niezbędnych badań
wynikających z oceny stanu zdrowia zawodnika ubiegającego się o wydanie orzeczenia.


§ 6. Orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu wydane na podstawie dotychczasowych
przepisów zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.


§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 8 września 2016 r.3)
Minister Zdrowia: K. Radziwiłł


Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji
lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu wymaganych badań lekarskich
niezbędnych do uzyskania orzeczenia lekarskiego (Dz. U. poz. 502), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia