Programy zdrowotne

Projekty realizowane w ramach środków Unii Europejskiej

Tytuł projektu: Aktywni w pracy – udostępnienie usług diagnostycznych, profilaktycznych i rehabilitacyjnych w celu ułatwienia pozostania w zatrudnieniu i powrotu na rynek pracy osobom z zapalnymi chorobami układu kostno- stawowego i mięśniowego.

Nazwa beneficjenta: Ekovita spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Źródło finansowania: Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, z Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś Priorytetowa: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy

Działanie: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy

Poddziałanie: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej

Okres realizacji: od 02-01-2020r. do 31-05-2023r.

Krótki opis projektu: Celem projektu jest zwiększenie dostępności wysokich jakościowo usług zdrowotnych (w formie działań profilaktycznych, diagnostycznych i rehabilitacyjnych), zapewniających sprawność aktywnym zawodowo osobom narażonym na zapalne choroby układu kostno-stawowego i mięśniowego oraz powrót do pracy osobom, które ze względu na zapalne choroby układu kostno-stawowego i mięśniowego nie mogą kontynuować zatrudnienia. Planowane działania obejmą swym zakresem 420 os. z woj. śląskiego będących uczestnikami Programu w latach 2019-2022, w wieku od 50 do 59 roku życia w przypadku kobiet oraz od 50 do 64 roku życia w przypadku mężczyzn. Efekty schorzeń wyselekcjonowanej grupy docelowej przyczyniają się bezpośrednio do wycofywania się pacjentów z życia zawodowego. Projekt zamierza zminimalizować te negatywne skutki, likwidując problemy funkcjonalne uczestników za pomocą odpowiednich działań. W ramach projektu 420 pacjentów uzyska dostęp do konsultacji lekarskich prowadzonych przez specjalistów rehabilitacji medycznej, specjalistów reumatologii, konsultacji fizjoterapeutycznych oraz, w razie wskazań, konsultacji psychologicznych. Ponadto, uczestnicy wezmą udział w szkoleniach z zakresu dietetyki, psychoedukacji oraz ergonomii życia codziennego. Dla każdego uczestnika projektu zostanie opracowany Indywidualny plan rehabilitacyjny obejmujący dobrane przez lekarza rehabilitacji medycznej wg indywidualnych wskazań pacjenta procedury zawarte w tabeli RPZ o łącznej sumie punktów 845pkt. (+/-3pkt.) na cały cykl rehabilitacyjny trwający min. 15 dni.

Zakładane efekty, główne korzyści: Cel główny projektu to przywrócenie możliwie maksymalnej sprawności fizycznej oraz zdolności do aktywności zawodowej 420 osobom aktywnym zawodowo lub deklarującym gotowość do podjęcia zatrudnienia, za pomocą działań prewencyjnych i rehabilitacyjnych ukierunkowanych na zniwelowanie występowania zapalnych chorób układu kostno-stawowego i mięśniowego.

Wartość projektu: 819 129,00 PLN

Finansowanie:

 • 696 259,65 zł płatność ze środków europejskich
 • 24 573,87 zł dotacja celowa z budżetu krajowego
 • 98 295,48 zł wkład własny

Zakres pomocy → na jakiego rodzaju działania/wsparcie może liczyć uczestnik projektu?

Udział w Projekcie rozpoczyna się od wizyty lekarskiej, realizowanej przez lekarza specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej oraz specjalisty reumatologa. Podczas wizyty lekarz wykona wywiad oraz analizę dokumentacji medycznej Pacjenta. W przypadku stwierdzenia braku przeciwwskazań do udziału w Programie oraz podpisaniu przez Pacjenta niezbędnych oświadczeń oraz zgód, zostanie opracowany Indywidualny Plan Rehabilitacyjny (IPR) Pacjenta. W niektórych przypadkach konieczne może się okazać skierowanie na konsultację chirurgiczną/neurochirurgiczną/ortopedyczną Pacjent dostanie wtedy odpowiednie skierowanie oraz wykaz placówek, w których może uzyskać świadczenie.

Kolejnym etapem Programu jest porada fizjoterapeutyczna, podczas której fizjoterapeuta przeprowadzi wywiad z Pacjentem, dokonana oceny stanu zdrowia, jakości życia i aktywności fizycznej oraz pomiar masy ciała wraz z obliczeniem wskaźnika BMI. Pacjent zdobędzie również wiedzę w zakresie profilaktyki wtórnej zdiagnozowanej u siebie jednostki chorobowej oraz otrzyma zalecenia dotyczące dalszego postępowania. Fizjoterapeuta we współpracy z Pacjentem zrealizuje IPR obejmujący dobrane przez lekarza rehabilitacji medycznej zabiegi. Cały cykl rehabilitacyjny trwa min. 15 dni.

Aby ocenić skuteczność fizjoterapii/rehabilitacji Pacjent po 2 miesiącach od ukończenia działań edukacyjnych oraz IPR zostanie skierowany na wizytę kontrolną do lekarza specjalisty w dziedzinie rehabilitacji medycznej.

Każdy uczestnik zobowiązany jest do udziału w cyklu wykładów, które obejmują:

 • edukację zdrowotną – m.in. rola aktywności fizycznej oraz ergonomii pracy w profilaktyce wtórnej chorób zapalnych układu ruchu, zalecane formy aktywności fizycznej, zapobieganie wypadkom i zranieniom, istotność prowadzenia zdrowego stylu życia obejmującego ograniczenie lub rezygnację z używek, dostępność w regionie grup wsparcia i stowarzyszeń pacjentów, wskazania do leczenia operacyjnego w wybranych przypadkach klinicznych.;
 • edukację żywieniową – m.in. rola diety oraz suplementacji diety w profilaktyce wtórnej chorób zapalnych układu ruchu ;
 • psychoedukację – m.in. relaksacja, sposoby radzenia sobie ze stresem.

Każdy wykład zostanie podzielony na spotkania 45-minutowe w grupach max. 20-osobowych. Wiedza uczestników zostanie sprawdzona za pomocą pre-testu na pierwszym wykładzie oraz post-testu po ostatnim wykładzie.

Wszystkie świadczenia oferowane w projekcie są bezpłatne!

Dla kogo jest projekt → kto MOŻE się zgłosić

Do Projektu mogą się zgłosić osoby spełniające poniższe kryteria (Regulamin):

 • są mieszkańcem województwa Śląskiego;
 • są w wieku: 50-59 lat (kobiety), 50-64 lata (mężczyźni);
 • są aktywne zawodowo lub deklarują gotowość do podjęcia zatrudnienia;
 • mają rozpoznaną chorobę zapalną układu kostno-stawowego lub mięśniowego w wywiadzie, tj. ICD-10: M02, M05-M09, M13, M45, M70 lub M75.

Kto NIE MOŻE brać udziału w projekcie:

 • osoba, która korzystała ze świadczeń rehabilitacji leczniczej finansowanych przez NFZ, ZUS, KRUS lub PFRON z powodu ww. jednostek chorobowych w okresie 6 m-cy przed zgłoszeniem się do Programu;
 • osoba, u której stwierdzono przeciwwskazania zdrowotne do skorzystania ze świadczeń rehabilitacyjnych w trybie ambulatoryjnym (stwierdzone przez lekarzy specjalistów w dziedzinie reumatologii oraz rehabilitacji medycznej udzielających świadczeń w Programie);
 • osoba z orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy.

Kiedy → (od kiedy do kiedy) można się zgłaszać i na jakiego rodzaju pomoc

Rekrutacja trwać będzie przez cały okres trwania realizacji Projektu od 02-01-2020r. do 31-12-2022r., w placówce Centrum Rehabilitacji Ekovita, ul. Klasztorna 23, 42-200 Częstochowa. Prowadzona będzie w sposób ciągły do wyczerpania miejsc (o kolejności rozpatrywania zgłoszeń decyduje kolejność wpływu i kompletność dokumentacji; po wyczerpaniu limitu miejsc zostanie stworzona lista rezerwowa).

Planowana liczba uczestników projektu: 420 osób (240 kobiety i 180 mężczyzn)

UWAGAPrzewidziano pierwszeństwo udziału dla osób aktywnych zawodowo oraz osób z orzeczeniem o niepełnosprawności. Placówka oferuje również wsparcie dla uczestników o specjalnych potrzebach.

W jaki sposób można się zgłosić i gdzie

Zgłoszenie osobiste w placówce Centrum Rehabilitacji Ekovita, ul. Klasztorna 23, 42-200 Częstochowa poprzez:

 • Podanie podstawowych danych osobowych uczestnika/uczestniczki Programu (płeć, status na rynku pracy, wiek, wykształcenie);
 • Złożenie kompletu podpisanych dokumentów określonych w Regulaminie i ich pozytywna weryfikacja.

UWAGA!

Osoba zakwalifikowana do uczestnictwa w projekcie musi wypełnić wszystkie wymagane dokumenty przygotowane przez zespół projektowy. Odmowa uczestnictwa w jakimkolwiek elemencie wsparcia w ramach projektu będzie równoznaczna z brakiem możliwości przyjęcia pacjenta do programu. Jeśli osoba w trakcie trwania projektu zrezygnuje z któregokolwiek elementu programu bez podania przyczyny lub pisemnego usprawiedliwienia przyczyn rezygnacji pacjent będzie zobowiązany do pokrycia pełnej kwoty przeznaczonej na wsparcie dla uczestnika projektu.

Dane kontaktowe do osoby, która udzieli informacji i wskazówek

Pani Justyna Jędrasiak (opiekun projektu)

Więcej informacji na temat rekrutacji oraz Regulamin uczestnictwa dostępny jest w placówce realizatora projektu oraz na jego stronie internetowej:

www.ekovita.net/programy

Realizator: Centrum Rehabilitacji Ekovita

ul. Klasztorna 23, 42-200 Częstochowa

tel. do biura projektu: 533148383

tel. do rejestracji: 034 03655089 wew.20 lub 32

Biuro projektu czynne : pn- pt 08.00-19.00

Zapoznaj się z dokumentami:

Ulotka str. 1 – pobierz

Ulotka str. 2 – pobierz

Plakat – pobierz

Dokumenty do pobrania:

Regulamin_uczestnictwa_w_projekcie

Załącznik nr 1: Ankieta uczestnictwa w projekcie/Formularz rekrutacyjny Uczestnika/Uczestniczki

Załącznik nr 2: Oświadczenie o braku wyłączenia z możliwości korzystania z usług oferowanych w projekcie

Załącznik nr 3: Oświadczenie Kandydata o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie

Załącznik nr 4: Oświadczenie Uczestnika/Uczestniczki projektu dotyczące ochrony danych osobowych

Załącznik nr 5: Umowa uczestnictwa w Projekcie

Załącznik nr 6: Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – szkolenie dla kadry medycznej

Tytuł projektu: Rehabilitacja skutecznym sposobem na walkę z przewlekłymi chorobami układu kostno-stawowego i mięśniowego oraz utrzymanie aktywności zawodowej. Nazwa beneficjenta: Ekovita Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Źródło finansowania: Projekt został współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, z Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy Działanie: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy Poddziałanie: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej Okres realizacji: od 02-01-2020r. do 31-12-2022r. Krótki opis projektu: Projekt jest dedykowany mieszkańcom województwa śląskiego, z rozpoznaną przewlekłą chorobą układu kostno-stawowego lub mięśniowego, w wieku od 50 do 59 roku życia w przypadku kobiet oraz od 50 do 64 roku życia w przypadku mężczyzn, aktywnym zawodowo lub deklarującym gotowość do podjęcia zatrudnienia, będącym uczestnikami Programu w latach 2019-2022. Planowane działania obejmą swym zakresem 420 osób (240 kobiet i 180 mężczyzn), które poprawią jakość swojego życia, usprawnią swoje codzienne funkcjonowanie, unikając tym samym wyłączenia z życia zawodowego. W przypadku wyselekcjonowanej grupy docelowej, efekty schorzeń przyczyniają się bezpośrednio do wycofywania się pacjentów z życia zawodowego. Projekt zamierza zminimalizować te negatywne skutki, likwidując problemy funkcjonalne uczestników za pomocą odpowiednich działań. W ramach projektu 420 pacjentów uzyska dostęp do konsultacji lekarskich prowadzonych przez specjalistów rehabilitacji medycznej, konsultacji fizjoterapeutycznych oraz, w razie wskazań, konsultacji psychologicznych. Ponadto, uczestnicy wezmą udział w szkoleniach z zakresu dietetyki, psychoedukacji oraz ergonomii życia codziennego. Dla każdego uczestnika projektu zostanie opracowany Indywidualny plan rehabilitacyjny obejmujący dobrane przez lekarza rehabilitacji medycznej wg indywidualnych wskazań pacjenta procedury zawarte w tabeli RPZ o łącznej sumie punktów 815pkt. (+/-3pkt.) na cały cykl rehabilitacyjny trwający min. 15 dni. Zakładane efekty, główne korzyści: Cel główny projektu to przywrócenie możliwie maksymalnej sprawności fizycznej oraz zdolności do aktywności zawodowej 420 osobom aktywnym zawodowo lub deklarującym gotowość do podjęcia zatrudnienia, za pomocą działań prewencyjnych i rehabilitacyjnych ukierunkowanych na zniwelowanie występowania przewlekłych chorób układu kostno-stawowego i mięśniowego. Wartość projektu: 745 461,00 PLN Finansowanie:
 • 633 641,85 zł płatność ze środków europejskich
 • 22 363,83 zł dotacja celowa z budżetu krajowego
 • 89 455,32 zł wkład własny
Zakres pomocy → na jakiego rodzaju działania/wsparcie może liczyć uczestnik projektu? Udział w Projekcie rozpoczyna się od wizyty lekarskiej, realizowanej przez lekarza specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej. Podczas wizyty lekarz wykona wywiad oraz analizę dokumentacji medycznej Pacjenta. W przypadku stwierdzenia braku przeciwwskazań do udziału w Programie oraz podpisaniu przez Pacjenta niezbędnych oświadczeń oraz zgód, zostanie opracowany Indywidualny Plan Rehabilitacyjny (IPR) Pacjenta. W niektórych przypadkach konieczne może się okazać skierowanie na konsultację chirurgiczną/neurochirurgiczną/ortopedyczną Pacjent dostanie wtedy odpowiednie skierowanie oraz wykaz placówek, w których może uzyskać świadczenie. Kolejnym etapem Programu jest porada fizjoterapeutyczna, podczas której fizjoterapeuta przeprowadzi wywiad z Pacjentem, dokonana oceny stanu zdrowia, jakości życia i aktywności fizycznej oraz pomiar masy ciała wraz z obliczeniem wskaźnika BMI. Pacjent zdobędzie również wiedzę w zakresie profilaktyki wtórnej zdiagnozowanej u siebie jednostki chorobowej oraz otrzyma zalecenia dotyczące dalszego postępowania. Fizjoterapeuta we współpracy z Pacjentem zrealizuje IPR obejmujący dobrane przez lekarza rehabilitacji medycznej zabiegi. Cały cykl rehabilitacyjny trwa min. 15 dni. Aby ocenić skuteczność fizjoterapii/rehabilitacji Pacjent po 2 miesiącach od ukończenia działań edukacyjnych oraz IPR zostanie skierowany na wizytę kontrolną do lekarza specjalisty w dziedzinie rehabilitacji medycznej. Każdy uczestnik zobowiązany jest do udziału w cyklu wykładów, które obejmują:
 • edukację zdrowotną – m.in. rola aktywności fizycznej oraz ergonomii pracy w profilaktyce wtórnej chorób przewlekłych układu ruchu, zalecane formy aktywności fizycznej, zapobieganie wypadkom i zranieniom, istotność prowadzenia zdrowego stylu życia obejmującego ograniczenie lub rezygnację z używek, dostępność w regionie grup wsparcia i stowarzyszeń pacjentów, wskazania do leczenia operacyjnego w wybranych przypadkach klinicznych.;
 • edukację żywieniową – m.in. rola diety oraz suplementacji diety w profilaktyce wtórnej chorób przewlekłych układu ruchu;
 • psychoedukację – m.in. relaksacja, sposoby radzenia sobie ze stresem.
Każdy wykład zostanie podzielony na 3 spotkania 45-minutowe w grupach max. 20-osobowych. Wiedza uczestników zostanie sprawdzona za pomocą pre-testu na pierwszym wykładzie oraz post-testu po trzecim wykładzie. Wszystkie świadczenia oferowane w projekcie są bezpłatne! Dla kogo jest projekt → kto się może zgłosić Do Projektu mogą się zgłosić osoby spełniające poniższe kryteria (Regulamin):
 • są mieszkańcem województwa Śląskiego;
 • są w wieku: 50-59 lat (kobiety), 50-64 lata (mężczyźni);
 • są aktywne zawodowo lub deklarują gotowość do podjęcia zatrudnienia;
 • mają rozpoznaną chorobę przewlekłą układu kostno-stawowego lub mięśniowego w wywiadzie,tj. ICD-10: M15-M19, M47, M50, M51, M54
Kto NIE może brać udziału w projekcie:
 • osoba, która korzystała ze świadczeń rehabilitacji leczniczej finansowanych przez NFZ, ZUS, KRUS lub PFRON z powodu ww. jednostek chorobowych w okresie 6 m-cy przed zgłoszeniem się do Programu;
 • osoba, u której stwierdzono przeciwwskazania zdrowotne do skorzystania ze świadczeń rehabilitacyjnych w trybie ambulatoryjnym (stwierdzone przez lekarzy specjalistów w dziedzinie reumatologii oraz rehabilitacji medycznej udzielających świadczeń w Programie);
 • osoba z orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy.
Kiedy → (od kiedy do kiedy) można się zgłaszać i na jakiego rodzaju pomoc Rekrutacja trwać będzie przez cały okres trwania realizacji Projektu od 02-01-2020r. do 31-12-2022r., w placówce Centrum Rehabilitacji Ekovita, ul. Klasztorna 23, 42-200 Częstochowa. Prowadzona będzie w sposób ciągły do wyczerpania miejsc (o kolejności rozpatrywania zgłoszeń decyduje kolejność wpływu i kompletność dokumentacji; po wyczerpaniu limitu miejsc zostanie stworzona lista rezerwowa). Planowana liczba uczestników projektu: 420 osób (240 kobiety i 180 mężczyzn) UWAGA: Przewidziano pierwszeństwo udziału dla osób aktywnych zawodowo oraz osób z orzeczeniem o niepełnosprawności. W jaki sposób można się zgłosić i gdzie Zgłoszenie osobiste w placówce Centrum Rehabilitacji Ekovita, ul. Klasztorna 23, 42-200 Częstochowa poprzez:
 • Podanie podstawowych danych osobowych uczestnika/uczestniczki Programu (płeć, status na rynku pracy, wiek, wykształcenie);
 • Złożenie kompletu podpisanych dokumentów określonych w Regulaminie i ich pozytywna weryfikacja;
UWAGA! Osoba zakwalifikowana do uczestnictwa w projekcie musi wypełnić wszystkie wymagane dokumenty przygotowane przez zespół projektowy. Odmowa uczestnictwa w jakimkolwiek elemencie wsparcia w ramach projektu będzie równoznaczna z brakiem możliwości przyjęcia pacjenta do programu. Jeśli osoba w trakcie trwania projektu zrezygnuje z któregokolwiek elementu programu bez podania przyczyny lub pisemnego usprawiedliwienia przyczyn rezygnacji pacjent będzie zobowiązany do pokrycia pełnej kwoty przeznaczonej na wsparcie dla uczestnika projektu. Dane kontaktowe do osoby, która udzieli informacji i wskazówek Pani Sadowska Katarzyna ( opiekun projektu) Więcej informacji na temat rekrutacji oraz Regulamin uczestnictwa dostępny jest w placówce realizatora projektu oraz na jego stronie internetowej: www.ekovita.net/programy Realizator: Centrum Rehabilitacji Ekovita ul. Klasztorna 23, 42-200 Częstochowa tel. do biura projektu: 512985995 tel. do rejestracji: 034 03655089 wew.20 lub 32 Biuro projektu czynne : pn- pt 08.00-19.00

Zapoznaj się z dokumentami:

Ulotka str. 1 – pobierz

Ulotka str. 2 – pobierz

Plakat – pobierz

Dokumenty do pobrania:

Regulamin_uczestnictwa_w_projekcie

Załącznik nr 1: Ankieta uczestnictwa w projekcie/Formularz rekrutacyjny Uczestnika/Uczestniczki

Załącznik nr 2: Oświadczenie o braku wyłączenia z możliwości korzystania z usług oferowanych w projekcie

Załącznik nr 3: Oświadczenie Kandydata o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie

Załącznik nr 4: Oświadczenie Uczestnika/Uczestniczki projektu dotyczące ochrony danych osobowych

Załącznik nr 5: Umowa uczestnictwa w Projekcie

Załącznik nr 6: Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie: szkolenie dla kadry medycznej

Tytuł projektu: Udostępnienie usług rehabilitacyjnych zapobiegających wykluczeniu społecznemu celem zdeinstytucjonalizowania usług medycznych.

Nazwa beneficjenta: Ekovita Sp. z o.o.

Źródło finansowania: Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, z Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne

Działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

Poddziałania: 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych – konkurs

Okres realizacji: od 2018-06-01 do 2020-05-31

Krótki opis projektu:

Projekt zakłada ograniczenie oraz zapobiegnięcie wykluczeniu osób potrzebujących wsparcia za pomocą działań rehabilitacyjnych ukierunkowanych na zniwelowanie skutków stwardnienia rozsianego i udarów niedokrwiennych mózgu. Dzięki wykorzystaniu najnowszych technik świadczenia usług służących przywracaniu i/lub poprawie zdrowia całość procesu fizjoterapeutycznego przebiegnie w efektywniejszy oraz sprawniejszy sposób. Skutkować to będzie bezpośrednim wzrostem dostępności takich działań (krótszy czas oczekiwania oraz większa skuteczność działań rehabilitacyjnych przełożą się na możliwość pomocy większej liczbie pacjentów i, co za tym idzie, wzrostem dostępności regionalnych usług zdrowotnychWnioskodawca realizując niniejszy projekt planuje objąć swoimi usługami zdrowotnymi jak największą liczbę osób z woj. śląskiego (projekt realizowany będzie w siedzibie Wnioskodawcy
w Częstochowie, jednak udział będą mogły wziąć osoby potrzebujące z terenu całego województwa), zagrożonych wykluczeniem społecznym spowodowanym zarówno niesamodzielnością,
jak i niepełnosprawnością, likwidując jednocześnie konieczność ich przebywania w instytucjach zamkniętych.

Zakładane efekty, główne korzyści:

Cel projektu skupia się na zwiększeniu dostępności wysokich jakościowo, zdeinstytucjonalizownaych usług zdrowotnych, zapewniających sprawność osobom narażonym na wykluczenie społeczne. Zapewni
to im ochronę przed wykluczeniem oraz możliwość realnego, sprawnego funkcjonowania w lokalnej społeczności. Grupą docelową projektu są osoby wykluczone/ zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie. Cel ma zostać osiągnięty dzięki kompleksowym procesom rehabilitacyjnym, przeznaczonym dla osób chorujących na stwardnienie rozsiane oraz pacjentów
po udarach niedokrwiennych mózgu.

Wartość projektu: 796 533,00 PLN

Finansowanie:

 • 677 053,05 płatność ze środków europejskich
 • 63 722,64 dotacja celowa z budżetu krajowego
 • 55 757,31 zł wkład własny

Zakres pomocy → na jakiego rodzaju działania/wsparcie może liczyć uczestnik projektu?

Udział w Projekcie rozpoczyna się od wizyty lekarskiej, realizowanej przez lekarza specjalistę
w dziedzinie rehabilitacji medycznej. Podczas wizyty lekarz wykona 
wywiad oraz analizę dokumentacji medycznej Pacjenta. W przypadku stwierdzenia braku przeciwwskazań do udziału
w Programie oraz podpisaniu przez Pacjenta niezbędnych 
oświadczeń oraz zgód. W ramach konsultacji zostanie zlecona również rehabilitacja lecznicza przeznaczona dla każdego pacjenta kwalifikującego się do programu.

Oddelegowany fizjoterapeuta we współpracy z Pacjentem zrealizuje proces rehabilitacji obejmujący dobrane przez lekarza rehabilitacji medycznej zabiegi. Cały cykl rehabilitacyjny trwa:

 • dla pacjenta ze zdiagnozowaną chorobą SM (12 dni zabiegowych po 2 h rehabilitacji),
 • dla pacjenta z udarem niedokrwiennym mózgu (21 dni zabiegowych po 2 h rehabilitacji).

Aby ocenić skuteczność fizjoterapii/rehabilitacji Pacjent po max. miesiącu od ukończenia działań rehabilitacyjnych zostanie skierowany na wizytę kontrolną do lekarza specjalisty w dziedzinie rehabilitacji medycznej.

Wszystkie świadczenia oferowane w projekcie są bezpłatne!

Projekt przewiduję objęcie programem 276 mieszkańców z woj. śląskiego (192 osoby z przebytym udarem mózgu, 84 z zdiagnozowaną chorobą SM)

Dla kogo jest projekt → kto się może zgłosić

 • każdy kto jest mieszkańcem woj. Śląskiego bez względu na wiek ( wskazane osoby po 65 r.ż.),
 • osoba musi posiadać dokumenty potwierdzające zdiagnozowane następujące choroby (udar niedokrwienny mózgu lub stwardnienie rozsiane „SM”),
 • posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w stopniu min. Umiarkowanym,
 • w skali Barthel min. 85 pkt.,
 • spełniać kryteria niesamodzielności.

Kto NIE może brać udziału w projekcie:

 • osoby z innymi schorzeniami niż w/w,
 • osoby samodzielne,
 • osoby nie posiadające orzeczenia o niepełnosprawności.

W jaki sposób można się zgłosić i gdzie

Rekrutacja trwać będzie przez cały okres trwania realizacji Projektu od 2018-06-01 do 2020-03-31 r.,
w placówce 
Centrum Rehabilitacji Ekovita, ul. Klasztorna 23, 42-200 Częstochowa. Prowadzona będzie w sposób ciągły do wyczerpania miejsc (o kolejności rozpatrywania zgłoszeń decyduje kolejność wpływu i kompletność dokumentacji; po wyczerpaniu limitu miejsc zostanie stworzona lista rezerwowa).

Planowana liczba uczestników projektu: 276 osób (138 kobiet i 138 mężczyzn)

UWAGA: Przewidziano pierwszeństwo udziału dla osób niesamodzielnych, nie aktywnych zawodowo, niedostosowanych społecznie oraz osób z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Zgłoszenie osobiste w placówce Centrum Rehabilitacji Ekovita, ul. Klasztorna 23, 42-200 Częstochowa poprzez:

 • Podanie podstawowych danych osobowych uczestnika/uczestniczki Programu (płeć, status
  na rynku pracy, wiek, wykształcenie);
 • Złożenie kompletu podpisanych dokumentów określonych w Regulaminie i ich pozytywna weryfikacja.

Dane kontaktowe do osoby, która udzieli informacji i wskazówek

Pani Katarzyna Sadowska ( opiekun projektu)

Więcej informacji na temat rekrutacji oraz Regulamin uczestnictwa dostępny jest w placówce realizatora projektu oraz na jego stronie internetowej:

www.ekovita.net/programy

Realizator: Centrum Rehabilitacji Ekovita

ul. Klasztorna 23, 42-200 Częstochowa

tel. do biura projektu: 512985995

tel. do rejestracji: 034 03655089 wew.20 lub 32

Biuro projektu czynne : pn- pt 08.00-19.00

BENEFICJENT UDOSTĘPNIA W RAMACH TRWAŁOŚCI PROJEKTU MIEJSCA REALIZACJI WSZYSTKICH W/W ELEMENTÓW PROJEKTU DO DNIA 28/02/2021

Zapoznaj się z dokumentami:

Ulotka str. 1 – pobierz

Ulotka str. 2 – pobierz

Plakat – pobierz

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 1 :Ankieta uczestnictwa w projekcie/Formularz rekrutacyjny Uczestnika/Uczestniczki

Załącznik nr 2: Oświadczenie Uczestnika/Uczestniczki projektu dotyczące ochrony danych osobowych

 

Tytuł projektu: Akademia młodego kręgosłupa.

Nazwa beneficjenta: Ekovita Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Źródło finansowania: Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, z Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś Priorytetowa9. Włączenie społeczne

Działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

Poddziałanie: 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych -konkurs

Okres realizacji: od 01-09-2018 r. do 2021-01-31 r.

Krótki opis projektu: Projekt jest dedykowany mieszkańcom województwa śląskiego, uczniom szkół zlokalizowanych na terenie Częstochowy, w wieku od 7 do 15 roku życia. Uczestnikiem projektu jest dziecko oraz rodzic którego opiekun prawny złoży pisemną deklarację przystąpienia do projektu. Uczestnikami projektu są również nauczyciele wybranych szkół. W pierwszym etapie uczniowie zostają poddani badaniom przesiewowym, na terenie szkoły, prowadzonym przez przeszkolone pielęgniarki. Uczniowie, u których istnieje podejrzenie wady postawy lub deformacji kręgosłupa przechodzą do drugiego etapu projekty jakim jest diagnostyka lekarska. Obejmuje ona konsultację lekarską, z możliwością włączenia diagnostyki obrazowej RTG, w uzasadnionych przypadkach. Uczniowie, którzy w badaniu przesiewowym nie mają wskazań do konsultacji lekarskiej w kolejnym roku szkolnym przechodzą ponowne badanie pielęgniarskie.

Następnym etapem projektu są działania edukacyjne i szkoleniowe obejmujące uczniów, rodziców a także nauczycieli. Mają one na celu uświadomienie znaczenia prawidłowych zachowań i wyuczonych wzorców motorycznych kształtujących postawę ciała.

Zakładane efekty, główne korzyści: Cel główny projektu to poprawienie ogólnego stanu zdrowia dzieci i młodzieży w wieku 7-15 lat za pomocą badań przesiewowych oraz działań informacyjno-szkoleniowych zmniejszających stopień występowania wad postawy ciała i poważnych deformacji kręgosłupa. Grupę docelową projektu stanowią uczniowie 17 częstochowskich szkół podstawowych oraz ich otoczenie (rodzice, nauczyciele, pielęgniarki/higienistki szkolne, lekarze)

Wartość projektu: 360 218,65 PLN

Finansowanie:

 • 91 696,21 zł płatność ze środków europejskich
 • 8 630,23 zł dotacja celowa z budżetu krajowego
 • 7 551,46 zł wkład własny

Zakres pomocy → na jakiego rodzaju działania/wsparcie może liczyć uczestnik projektu?

Udział w Projekcie rozpoczyna się od złożenia podpisanych dokumentów rekrutacyjnych: ankiety uczestnika projektu, oświadczenia uczestnika projektu oraz zaświadczenia o niepełnosprawności (jeżeli uczestnik takie posiada). Dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły, w której realizowany jest projekt lub biurze projektu.

Realizacja projektu podzielona jest na moduły:

1.moduł, zakłada przeprowadzanie badania przesiewowego wykonanego przez pielęgniarkę szkolną

Programem zostaną objęci wszyscy uczniowie w wieku 7-15 lat uczęszczający do wybranych częstochowskich szkół w latach szkolnych 2018/2019, 2019/2020 oraz 2020/2021.Uczniowie/uczestnicy projektu, zostaną poddani badaniu przesiewowemu, wykonanemu przez pielęgniarkę, na terenie placówki szkolnej.

Przewidziane działania są dedykowane uczniom uczęszczającym do wybranych szkół na terenie Częstochowy (woj. Śląskie):

 • SP nr 1 (361uczniów)
 • SP nr 8 (212ucz.)
 • SP nr 13 (500ucz.)
 • SP nr 20 (104ucz.)
 • SP nr 26 (251ucz.)
 • SP nr 32 (268ucz.)
 • SP nr 34 (410ucz.)
 • SP nr 36 (399ucz.)
 • SP nr 38 (550ucz.)
 • SP nr 41 (182ucz.)
 • SP nr 49 (340ucz.)
 • SP nr 53 (778ucz.)
 • SP nr 54 (232ucz.)
 • SP nr 23 (45ucz.)
 • SP im. O. A. Kordeckiego (9ucz.)
 • Katolicka Szkoła Podstawowa (42ucz.)
 • Dom dla chłopców (26 ucz.)

W pierwszym roku, po zakupie skoliometrów i plurimetrów oraz dostarczeniu ich do 17 w/w szkół podstawowych wykonane zostaną badania na wszystkich uczniach, których opiekunowie wyrazili chęć udziału w projekcie.

W latach kolejnych badani będą uczniowie nowoprzybyli (klasy I) oraz ci u których w roku poprzednim nie wykryto wad i deformacji kręgosłupa (dzieci ze zdiagnozowanymi odchyleniami skierowane zostaną
do modułu II). Badanie wykonane za pomocą specjalistycznych urządzeń (skoliometr oraz plurimetr) uzupełnione badaniem podstawowych pomiarów (wzrostu, ciężaru ciała, BMI w celu przeliczenia
do na siatki centylowe względem płci i wzrostu) oraz badaniem oglądaniem, wykonywane rok rocznie, pozwoli na ominięcie błędów wynikających z niedoskonałości dotychczasowego sposobu badań.
W jego efekcie, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, pielęgniarka/higienistka szkolna wystawi szczegółową informację dla specjalisty zatrudnionego w ramach projektu, co umożliwi mu wykonanie dalszej diagnostyki i, w razie potrzeby, skierowanie na rehabilitację.

W przypadku podejrzenia wady postawy lub deformacji kręgosłupa uczeń kierowany jest do drugiego etapu projektu, czyli diagnostyki lekarskiej.

2. moduł, zakłada przeprowadzanie pogłębionej diagnostyki wykonanej przez lekarzy specjalistów rehabilitacji medycznej

Drugi etap badań przesiewowych obejmujący badanie diagnostyczne (element algorytmu postępowania
w przypadku podejrzenia wady postawy lub deformacji kręgosłupa). Jest to wartość dodana do systemu wczesnego wykrywania wad w obszarze kręgosłupa (w powiązaniu z modułem I oraz III)

W zakres tego zadania będą wchodziły:

 • w przypadku podejrzenia wady postawy w badaniu przesiewowym: wizyta u lekarza specjalisty
  z poradni rehabilitacji lub wad postawy celem diagnostyki różnicowej (50 % dzieci)
 • w przypadku podejrzenia deformacji kręgosłupa w badaniu przesiewowym: wizyta u lekarza specjalisty z poradni: wad postawy, rehabilitacji lub ortopedii dziecięcej, celem diagnostyki różnicowej popartej zdjęciem RTG (15 % dzieci).

Wizyty lekarskie świadczone są w siedzibie Centrum Rehabilitacji „Ekovita” przy ul. Klasztornej 23
w Częstochowie, przez lekarzy specjalistów rehabilitacji medycznej. W przebiegu porady lekarskiej uczestnik może dostać: 
skierowanie na wykonanie RTG (z którym wraca na konsultację), zalecenie
do konsultacji w odpowiedniej poradni specjalistycznej lub zostać skierowany do ponownego badania przesiewowego za rok .

3. moduł, zakłada przeprowadzanie działań szkoleniowych dla wszystkich uczestników projektu:

Działania przewidziane w zadaniu:

 • działania szkoleniowe skierowane do wszystkich uczniów i ich rodziców – jednorazowo,
 • działania szkoleniowe skierowane do nauczycieli wybranych szkół – jednorazowo
 • działania szkoleniowe skierowane do pielęgniarek/higienistek szkolnych i lekarzy – raz w roku
  w okresie 3 lat szkolnych trwania projektu

Wsparciem, w postaci działań edukacyjno – szkoleniowych, pod kątem zachowań ergonomicznych objęci są uczniowie, rodzice oraz nauczyciele na terenie placówek szkolnych. Warsztaty prowadzone będą przez lekarzy specjalistów rehabilitacji medycznej lub wykwalifikowanych fizjoterapeutów w odpowiednio przygotowanych salach, w godzinach umożliwiających skorzystanie z nich wszystkim uczestnikom projektu.

Program stworzony na podstawie autorskiego programu pilotażowego dr n. med. Anny Brzęk, przeznaczony dla:

 • dzieci (edukacja w trakcie nauki i zabawy dot. poprawnej pozycji ciała w trakcie siedzenia i stania, prawidłowego podnoszenia, noszenia i pakowania plecaka/tornistra, właściwego przyjmowania pozycji siedzącej z zachowaniem fizjologicznych krzywizn kręgosłupa). Uczniowie poznają podstawowe zagadnienia z zakresu anatomii i fizjologii kręgosłupa w aspekcie prawidłowej postawy ciała i możliwych nieprawidłowości w jej obrębie (język, metody i formy i formy prowadzenia zajęć dostosowane będą
  do wieku uczestników – dzieci i młodzieży); dodatkowo, wśród młodzieży, poruszony zostanie problem nadmiernego używania sprzętów elektronicznych w odniesieniu do potrzeby aktywności ruchowej i wad postawy ciała)
 • rodziców/opiekunów (edukacja w zakresie propagowania aktywności fizycznej, nauki poprawnego siedzenia, umiejętności korekcji dziecka w trakcie wykonywania czynności życia codziennego; zapoznanie z zasadami pakowania plecaka ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w młodszym wieku szkolnym; instrukcja dot. objawów wymagających szczególnej uwagę i ewentualnych konsekwencjach
  ich zaniedbywania)
 • nauczycieli (edukacja dot. poprawnej pozycji w trakcie siedzenia w klasie podczas lekcji; prośba
  o eliminację noszenia zbędnych rzeczy powiększających ciężar placka/tornistra),

4. moduł, zakłada przeprowadzanie działań ewaluacyjnych:

Działania przewidziane w zadaniu:

 • ewaluacja przeprowadzonych badań przesiewowych (działania skierowane do 10% uczniów
  nie posiadających wad ani deformacji kręgosłupa w danym roku). Badania kontrolne, weryfikujące jakość realizacji badań przesiewowych prowadzonych przez pielęgniarki/higienistki w szkołach – fizjoterapeuci będą badać 10% populacji dzieci bez wad i deformacji kręgosłupa przez cały okres programu,
  tj. rokrocznie.

Wszystkie świadczenia oferowane w projekcie są bezpłatne!

Dla kogo jest projekt → kto się może zgłosić

Do Projektu mogą się zgłosić osoby spełniające poniższe kryteria (Regulamin):

 • są mieszkańcami województwa Śląskiego;
 • są uczniami w wieku: 7-15 lat oraz uczęszczają do następujących szkół w Częstochowie:
  • SP nr 1
  • SP nr 8
  • SP nr 13
  • SP nr 20
  • SP nr 26
  • SP nr 32
  • SP nr 34
  • SP nr 36
  • SP nr 38
  • SP nr 41
  • SP nr 49
  • SP nr 53
  • SP nr 54
  • SP nr 23
  • SP im. O. A. Kordeckiego
  • Katolicka Szkoła Podstawowa
  • Dom dla chłopców

Kiedy → (od kiedy do kiedy) można się zgłaszać i na jakiego rodzaju pomoc

Rekrutacja trwać będzie przez cały okres trwania realizacji Projektu od 01-09-2018r. do 31-08-2021r.,
w placówce 
Centrum Rehabilitacji Ekovita, ul. Klasztorna 23, 42-200 Częstochowa oraz placówkach szkolnych, w których realizowany jest projekt.

W jaki sposób można się zgłosić i gdzie

Zgłoszenie osobiste w placówce Centrum Rehabilitacji Ekovita, ul. Klasztorna 23, 42-200 Częstochowa> poprzez:

 • Podanie podstawowych danych osobowych uczestnika/uczestniczki Programu
 • Złożenie kompletu podpisanych dokumentów określonych w Regulaminie i ich pozytywna weryfikacja;

UWAGA!

Osoba zakwalifikowana do uczestnictwa w projekcie musi wypełnić wszystkie wymagane dokumenty przygotowane przez zespół projektowy. Odmowa uczestnictwa w jakimkolwiek elemencie wsparcia
w ramach projektu będzie równoznaczna z brakiem możliwości przyjęcia pacjenta do programu. Jeśli osoba w trakcie trwania projektu zrezygnuje z któregokolwiek elementu programu bez podania
 przyczyny lub pisemnego usprawiedliwienia przyczyn rezygnacji pacjent będzie zobowiązany do pokrycia pełnej kwoty przeznaczonej na wsparcie dla uczestnika projektu.

Dane kontaktowe do osoby, która udzieli informacji i wskazówek

Pani Małgorzata Matysiak ( opiekun projektu)

Więcej informacji na temat rekrutacji oraz Regulamin uczestnictwa dostępny jest w placówce realizatora projektu oraz na jego stronie internetowej:

www.ekovita.net/programy

Realizator: Centrum Rehabilitacji Ekovita

ul. Klasztorna 23, 42-200 Częstochowa

tel. do biura projektu: 512985995

tel. do rejestracji: 034 03655089 wew. 20 lub 32

Biuro projektu czynne : pn- pt 08.00-19.00

Zapoznaj się z dokumentami:

BENEFICJENT UDOSTĘPNIA W RAMACH TRWAŁOŚCI PROJEKTU MIEJSCA REALIZACJI WSZYSTKICH W/W ELEMENTÓW PROJEKTU DO DNIA 31/02/2022

Ulotka str. 1 – pobierz

Ulotka str. 2 – pobierz

Plakat – pobierz

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 1 :Ankieta uczestnictwa w projekcie/Formularz rekrutacyjny Uczestnika/Uczestniczki

Załącznik nr 2: Oświadczenie Uczestnika/Uczestniczki projektu dotyczące ochrony danych osobowych

Zapoznaj się z dokumentami:

Inne Projekty

Nazwa odbiorców: mieszkańcy miasta Częstochowy

Źródło finansowania: Urząd Miasta Częstochowa

Okres realizacji: zapisy od 08/05/2023 do 14/11/2023

Krótki opis projektu

Rejestracja i kwalifikacja do programu pod nr: 034 5065089, 609 808 099 lub osobiście.

Wypełnienie ankiety z oceną wyników – Międzynarodowy Kwestionariusz Aktywności Fizycznej IPAQ – mgr fizjoterapii, lekarz, udzielenie porady i kwalifikacja do zabiegów przez lekarza, zaplanowanie terminów zabiegów przez mgr fizjoterapii i wydanie karty zabiegów.

Część zabiegowa

Rejestracja zgodnie z ustalonymi w terminami, wykonanie 3 zabiegów dziennie z zakresu kinezyterapii i fizykoterapii, przez 10 dni, przeprowadzenie ankiety oceniającej poziom zadowolenia z przeprowadzonej rehabilitacji w ostatnim dniu zabiegów, zgodnie z normą ISO.

Dla kogo jest projekt → kto MOŻE się zgłosić

osoba będąca mieszkańcem miasta Częstochowa; osoba będąca w wieku: 65 lat i więcej osoba która posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z kodem 05R

Kiedy → (od kiedy do kiedy) można się zgłaszać i na jakiego rodzaju pomoc

Rekrutacja trwać będzie przez cały okres trwania realizacji Projektu od 08/05/2023. do 14.11-2023r., w placówce Centrum Rehabilitacji Ekovita, ul. Klasztorna 23, 42-200 Częstochowa.

Prowadzona będzie w sposób ciągły do wyczerpania miejsc (o kolejności rozpatrywania zgłoszeń decyduje kolejność wpływu i kompletność dokumentacji; po wyczerpaniu limitu miejsc zostanie stworzona lista rezerwowa).

Planowana liczba uczestników projektu: 100 osób

Nazwa odbiorców: mieszkańcy miasta Częstochowy

Źródło finansowania: Urząd Miasta Częstochowa

Okres realizacji: od 03.06.2022 do 12.11.2022

Krótki opis projektu

Rejestracja i kwalifikacja do programu pod nr: 034 5065089, 609 808 099 lub osobiście.

Wypełnienie ankiety z oceną wyników – Międzynarodowy Kwestionariusz Aktywności Fizycznej IPAQ – mgr fizjoterapii, lekarz, udzielenie porady i kwalifikacja do zabiegów przez lekarza, zaplanowanie terminów zabiegów przez mgr fizjoterapii i wydanie karty zabiegów.

Część zabiegowa

Rejestracja zgodnie z ustalonymi w terminami, wykonanie 3 zabiegów dziennie z zakresu kinezyterapii i fizykoterapii, przez 10 dni, przeprowadzenie ankiety oceniającej poziom zadowolenia z przeprowadzonej rehabilitacji w ostatnim dniu zabiegów, zgodnie z normą ISO.

Dla kogo jest projekt → kto MOŻE się zgłosić

osoba będąca mieszkańcem miasta Częstochowa; osoba będąca w wieku: 65 lat i więcej osoba która posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z kodem 05R

Kiedy → (od kiedy do kiedy) można się zgłaszać i na jakiego rodzaju pomoc

Rekrutacja trwać będzie przez cały okres trwania realizacji Projektu od 03-06-2022r. do 12.11-2022r., w placówce Centrum Rehabilitacji Ekovita, ul. Klasztorna 23, 42-200 Częstochowa.

Prowadzona będzie w sposób ciągły do wyczerpania miejsc (o kolejności rozpatrywania zgłoszeń decyduje kolejność wpływu i kompletność dokumentacji; po wyczerpaniu limitu miejsc zostanie stworzona lista rezerwowa).

Planowana liczba uczestników projektu: 104 osób

Tytuł projektu: Rehabilitacja i wspieranie aktywności ruchowej, mieszkańców miasta Częstochowa

Nazwa odbiorców: mieszkańcy miasta Częstochowy

Źródło finansowania: Urząd Miasta Częstochowa

Okres realizacji: od 02.08.2021 do 12.11.2021

Krótki opis projektu

Rejestracja i kwalifikacja do programu pod nr: 034 5065089609 808 099 lub osobiście.

Wypełnienie ankiety z oceną wyników – Międzynarodowy Kwestionariusz Aktywności Fizycznej IPAQ – mgr fizjoterapii, lekarz,

udzielenie porady i kwalifikacja do zabiegów przez lekarza,

zaplanowanie terminów zabiegów przez mgr fizjoterapii i wydanie karty zabiegów.

Część zabiegowa

Rejestracja zgodnie z ustalonymi w terminami,

wykonanie 3 zabiegów dziennie z zakresu kinezyterapii i fizykoterapii, przez 10 dni,

przeprowadzenie ankiety oceniającej poziom zadowolenia z przeprowadzonej rehabilitacji w ostatnim dniu zabiegów, zgodnie z normą ISO.

Dla kogo jest projekt → kto MOŻE się zgłosić

osoba będąca mieszkańcem miasta Częstochowa;

są w wieku: 65 lat i więcej

posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z kodem 05R

Kiedy → (od kiedy do kiedy) można się zgłaszać i na jakiego rodzaju pomoc

Rekrutacja trwać będzie przez cały okres trwania realizacji Projektu od 02-08-2021r. do 12.11-2021r., w placówce Centrum Rehabilitacji Ekovita, ul. Klasztorna 23, 42-200 Częstochowa.

Prowadzona będzie w sposób ciągły do wyczerpania miejsc (o kolejności rozpatrywania zgłoszeń decyduje kolejność wpływu i kompletność dokumentacji; po wyczerpaniu limitu miejsc zostanie stworzona lista rezerwowa).

Planowana liczba uczestników projektu: 90 osób

Zapraszamy wszystkich mieszkańców miasta Częstochowy którzy ukończyli 65lat oraz posiadają orzeczenie o stopniu  niepełnosprawności 05R do korzystania z bezpłatnego programu.

Do programu można zapisac się od dnia 20/05/2019 rok osobiście w siedzibie placówki lub telefonicznie pod nr telefonu: 034 365 50 89 wew.19 i 20 lub +48 609808099

Zapraszamy wszystkich mieszkańców miasta Częstochowy którzy ukończyli 65lat oraz posiadają orzeczenie o stopniu  niepełnosprawności 05R do korzystania z bezpłatnego programu.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców miasta Częstochowy którzy ukończyli 65lat oraz posiadają orzeczenie o stopniu  niepełnosprawności 05R do korzystania z bezpłatnego programu.